دکتر مهدی یامینی dr yamini |کولونوسکپی
کولونوسکپی

کولونوسکپی

کولونوسکپی 
کولونوسکوپی چیست؟
کولونوسکوپی یک روش تشخیصی درمانی است . پزشک بوسیله آن به بررسی روده بزرگ می پردازد. به روده بزرگ، کولون
گفته می شود. کولونوسکوپی یک روش مفید و موثر برای تشخیص پولیپ وسرطان روده بزرگ است، که همراه با بی حسی، همراه
با خواب آلودگی و بدون درد، قابل انجام است.
رشد بعضی انواع پولیپ ها در روده بزرگ ممکن است به سرطان منجر شود. اگر بیمار پولیپ روده داشته باشد، پزشک معموال با
کولونوسکوپی پولیپ را برداشته و برای آزمایشگاه می فرستد . درمان و برداشتن پولیپ ها، موجب کاهش احتمال ابتال به سرطان
روده بزرگ می شود. آزمایش های غربالگری سرطان، مثل کلونوسکوپی، روشهایی هستند که برای تشخیص سرطان، در مراحل
اولیه بیماری، قبل از اینکه فرد عالئم داشته باشد انجام می شود. وقتی سرطان روده در مراحل اولیه یافت تشخیص داده شود قابل
کنترل و یا درمان است.
پزشکان می توانند از چند روش دیگر هم برای غربالگری سرطان روده استفاده کنند. اما کولونوسکوپی بهترین، حساس ترین و با
دقت ترین راه برای تشخیص سرطان روده بزرگ است.
چه وقت باید غربالگری سرطان کولون را انجام داد؟
توصیه می شود افراد باالی 50 سال، غربالگری سرطان کولون را آغاز کنند. بعضی از افراد با سابقه خانوادگی سرطان روده یا
پولیپ های ارثی و یا بیماری های التهابی روده بزرگ بر اساس نوع بیماری، در خانواده خیلی زودتر از 50 سالگی، حتی از جوانی
باید کلونوسکوپی انجام دهند.
چه زمانی ممکن است پزشک کلونوسکوپی را توصیه کند؟
در صورت داشتن:
 ●خون در مدفوع
 ●تغییر در عادات روده
 ●کم خونی شدید
 ●درد شکم طوالنی مدت که بدون علت باشد
 ●نتایج غیر طبیعی از بقیه روش های غربالگری بیماری های کولون
 ●سابقه سرطان روده بزرگ یا پولیپ ها در روده بزرگ
قبل از کولونوسکوپی چه کاری باید انجام داد؟
پزشک قبل از کولونوسکوپی، به بیمار توضیحاتی می دهد، مثال در روز قبل کلونوسکوپی، چه غذاهایی بخورد و چه غذایی نمی
تواند بخورد. همچنین به بیمار خواهد گفت چه دارویی مصرف و کدام دارو را قطع کند. توصیه می شود بیمار دستورالعمل ها را
درست انجام دهد. روده بزرگ باید قبل از کولونوسکوپی از مدفوع پاکسازی شود. پزشک یک نوشیدنی به بیمار می دهد که باعث
اسهال و شستشوی روده شود. مهم است که بیمارهمه دارو را بخورد تا روده بزرگ تمیز شود. اگر روده بزرگ تمیز باشد، پزشک
بهتر قسمت داخلی روده بزرگ را می بیند.
چه اتفاقی در طول کولونوسکوپی رخ می دهد؟
پزشک به بیمار دارو می دهد تا بی حس و خواب آلوده شده و دردی احساس نکند. سپس یک لوله نازک را وارد روده بزرگ کرده
و داخل روده را روی مانیتور نگاه می کند . ممکن است یک آزمایش بیوپسی )نمونه برداری( هم انجام دهد و یا اگر پولیپی دید آنرا
بردارد.