دکتر مهدی یامینی dr yamini |بواسیر
بواسیر

بواسیر

بواسیر 
لیزر همورویید یا بواسیر(IRC): 
همورویید یا بواسیر، به علت برجستگی بالشتکهای وریدی کانال مقعد ایجاد میشود که میتواند با خونریزی ،درد و بیرون زدگی در مقعد تظاهر کند.
درمان همورویید بصورت سنتی درمان دارویی و یا جراحی می باشد. با پیشرفت  تکنولوژی ابزارهایی جهت درمان غیرجراحی همورویید بکار گرفته شدند که در موارد خاص که بیمار کاندید قطعی درمان جراحی نباشد از انها در درمان بیماران استفاده شود که بیمار دچار  سختی ها وعوارض  بعد جراحی نگردد.
IRC( Infrared coagulation)
از جمله این روشهاست که در مدت ۵ تا ۷ دقیقه تحت امپول خواب اور در طی یک یا چند جلسه بیمار تحت درمان قرار میگیرد و بدون نیاز به بستری به روال زندگی بازخواهد گشت