دکتر مهدی یامینی dr yamini |آندوسکوپی
آندوسکوپی

آندوسکوپی

اندوسکوپی تحت امپول خواب اور:

اندوسکوپی روشی تشخیصی و درمانی در بیماریهای مری ، معده و اثنی عشر است. در این روش بیمار تحت امپول خواب اور قرار میگیرد و بدون درد و ازار به کمک دوربین کوچکی که نوک دستگاه اندوسکوپ قرار دارد تحت عکس برداری داخلی قرار میگیرد و دررصورت نیاز امکان نمونه برداری از دستگاه گوارش وجود دارد. بسیاری از صایعات شناسایی شده با دارو درمان میشود و برخی از انها هم به کمک تجهیزات کمکی که از داخل اندوسکوپ عبور داده میشود در همان لحطه تحت درمان قرار داده میشود